Toner og blekkassetter

Skal inneholde:

  • Kasserte tonerkassetter sorteres i to grupper, med eller uten kretskort.
  • Blekkpatroner fra skrivere sorteres i to grupper, med eller uten kretskort.

Skal ikke inneholde:

  • Annet EE- avfall.
  • Annet avfall.
  • Emballasje.

Beskrivelse
Tonerkassetter og blekkpatroner uten påmontert kretskort er klassifisert som farlig avfall og omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten omtalt i Farlig avfall Disse leveres som maling, lim og lakk og er ikke gratis å levere.

Tonerkassetter og blekkpatroner med kretskort er klassifisert som EE-avfall og inngår i den lovpålagte returordning for denne avfallstypen (småelektronikk) Avfallsforskriften.

Innsamling
Løse tonerkassetter samles i esker/mindre beholdere for å sikre at støvet ikke lekker ut under transport. Da tonerkassetter inneholder farlige stoffer, og i størst mulig grad skal gjenbrukes, må all håndtering skje på en slik måte at plastbeholderne ikke knuser. Skadede kassetter og patroner legges i poser slik at det ikke blir lekkasje.

Behandling
Tonerkassetter sorteres for å sikre at størst mulig andel går til gjenbruk.

Gjenvinning
Behandlingsanleggene for EE-avfall sender sorterte tonerkassetter til godkjente partnere som foretar ny emballering og klargjøring for gjenbruk. Ødelagte og ukurante tonere går til energigjenvinning.

Avvik
Dersom tonerkassetter og blekkpatroner med og uten kretskort leveres usortert, feilhåndtert, ødelagt eller ikke er emballert, vil leveransen klassifiseres som farlig avfall og faktureres.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: