Maling, lim og lakk

Skal inneholde:

  • Maling og lakk.
  • Trykkfarger, trykkfargeslam.
  • Lim, klebemidler og tetningsmasser.
  • Emballasje med rester av maling, lim og lakk.

Skal ikke inneholde:

  • Løsemidler.
  • Produkter med isocyanater.
  • Produkter med organiske peroksider.

EAL-kode:
080111

NS:
7051

Beskrivelse
Maling, lim og lakk er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten omtalt i Avfallsforskriften. Dette gjelder også emballasje dersom den ikke er tom og tørr.

Innsamling
Beholdere, fat, pall m/karm som er plastdekket på innsiden. Avfallsprodusent (kunde) skal deklarere avfallet på eget skjema. Avfallet kan kun leveres til anlegg som har godkjennelse til mottak av farlig avfall.

Behandling
Avfallet sorteres ut fra type, konsistens og emballasjetype. Gjenvinning Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Ekstra
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke skal spres og hope seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Husholdninger og privatpersoner skal levere alt farlig avfall til kommunale mottaksordninger. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjente mottak.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: