Ring oss for en containerprat Telefon : 61 26 66 56
© Jan Moldal
Avfallshåndtering I forbindelse med næringslivsbedrifter oppstår det en mengde forskjellige avfallstyper som krever forskjellig behandling og innsamling.  Vi hjelper din bedrift til å behandle avfallet på en miljøvennlig og riktig måte. Ved å sortere avfallet riktig er det mange kroner å spare  på avfallsavgiften og behandlingsavgiften.
Papp gjenvinnes til ny papp.
Presses i emballasjepresse eller komprimator, eller kastes i beholder/container. Alle bedrifter med mer enn 250 kg kassert brun papir emballasje er pålagt av myndighetene å ta vare på, sortere og levere dette til gjennvinning. Bedriftskunder som leverer ren og sortert papp fri for fremmedlegemer som f.eks. plast og isopor kan oppnå gustige avtaler. Ta kontakt for å få et godt tilbud.
Papir gjenvinnes til nytt papir.
Presses i emballasjepresse eller komprimator, eller kastes i beholder/container. Vi tilbyr næringlivet egne innsamlingsesker og behholdere hvor medarbeiderne kan kaste brukt kontorpapir. Spør oss om løsninger og pris.
Plast kan gjenvinnes til nye plastprodukter.
Plastavfallet deles inn i folie (myk plast), flasker/kanner, storsekk og brenselsfraksjon. Til disse gruppene stilles det igjen spesielle kvalitetskrav ut fra renhet. Ved å sortere ut plastemballasje sparer du sluttbehandlingsavgift og behandlingskostnader. Vi tilbyr effektivt innsamlingsutstyr som passer til dine avfallsmengder.
Treverk kvernes til flis og gjenvinnes som brensel.
Det er betydelig lavere behandlingskostnad på rent trevirke enn på blandet avfall. Det kan derfor være mye å spare på å sortere ut trevirke. Trevirke kan utnyttes til energigjenvinning. Impregnert trevirke skal ikke blandes sammen med rent trevirke, men leveres inn til et godkjent behandlingsanlegg.
Metall gjenvinnes til nytt metall f.eks armeringsjern og spiker.
Legges i merket container. Metallavfall må være fritt for spesialavfall og EE-avfall, og ikke inneholde for mye ikke-metalliske materialer.
Returglass brukes som råstoff i produksjon av  nytt glass.
Glassavfall kan være emballasjeglass, flasker o.l. Glass og metallemballasje kan samles inn sammen og legges i merkede returbeholdere. Returglass brukes som råstoff i produksjon av nytt glass. Dette sparer store mengder energi. Glass gjenvinnes også til ulike produkter bl.a. glassvatt, glassbetong og skumglass.
Matavfall gjenvinnes som biogass eller går til  kompostering.
Uemballert matavfall legges i lukket beholder merket matavfall på kjølerom. Halvparten av det våtorganiske avfallet  kommer fra industrikjøkken, fiskeri og fiskeoppdrettsnæring. Våtorganisk avfall kan brukes til bl.a. kompost og energigjenvinning.
Restavfall går til energigjenvinning og kompostering.
Restavfall består av usortert brennbart avfall, ubrennbart restavfall og blandet produksjonsavfall. Usortert avfall er avfall som går til behandlingsanlegg for sortering. Restavfall må ikke inneholde våtorganisk avfall, spesialavfall, PCB-vinduer, EE-avfall, hvitevarer eller bildekk. Det tas ekstra betalt ved feillevering av slike fraksjoner. Ved forbrenning gjenvinnes energien til oppvarming av boliger, institusjoner og varmtvann.
EE-avfall legges i merket stativ uten emballasje. Elektronisk avfall (EE-avfall) er betegnelsen på alt avfall det har gått  strøm igjennom. Mange EE-produkter inneholder skadelige stoffer som kadmium, kvikksølv, PCB og klor/bromforbindelser.  Derfor er det svært viktig at dette avfallet skilles fra annet avfall slik at det kan håndteres forsvarlig.
Miljøskadelige stoffer destrueres og øvrig materiell gjenvinnes.
Linker til forskrifter for behandling av avfall
Næringselektro
EE-avfall skal ikke kastes sammen med andre typer avfall.
Bur for EE-avfall
Farlig avfall bringes til merket plass.  Avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker skade slik som : Spillolje, løsemidler, syrer, lut og malingsrester er eksempler på farlig avfall. Selv “små” skvetter kan være farlige dersom de kommer på avveier. Farlig avfall må ikke blandes sammen med annet avfall, helles ut i sluk, eller etterlates i naturen.
I forbindelse med næringslivsbedrifter oppstår det en mengde forskjellige avfallstyper som krever forskjellig behandling og innsamling. Vi hjelper din bedrift til å behandle avfallet på en miljø- vennlig og riktig måte. Ved å sortere avfallet riktig er det mange kroner å spare på avfallsavgiften og behandlingsavgiften!
Avfallshåndtering
EE-avfall skal ikke kastes sammen med andre typer avfall.
Næringselektro
Linker til forskrifter for behandling av avfall
© Jan Moldal
Ring oss for en containerprat Telefon : 61 26 66 56